• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van Groothandel Meppel.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een bepaald type product c.q. transactie. Mochten er verschillen bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald.

1.3 Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken nadat hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend en een schriftelijke bevestiging van Groothandel Meppel is ontvangen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 Door het gebruik van de internetsite(s) van Groothandel Meppel en/of het plaatsen van een order aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden. 

1.5 Algemene voorwaarden die de afnemer hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Groothandel Meppel is ingestemd. Ingeval de afnemer eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een contract met Groothandel Meppel heeft gesloten wordt ervan uitgegaan dat deze algemene voorwaarden stilzwijgend tevens van toepassing zijn op eventuele daarop volgende orders cq. af te sluiten overeenkomsten, welke mondeling, schriftelijk, per fax of elektronisch worden doorgegeven.

1.6 Onder ‘afnemer’ wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), die met Groothandel Meppel in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Groothandel Meppel behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 2. Offerte, aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan afnemers tot het doen van een aankoop. Groothandel Meppel is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Als de afnemer gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit enkel tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

2.2 Aanbiedingen en afwijkende tarieven zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aankoop van de afnemer zoals genoemd in Artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

a. de potentiële afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde orderformulier is elektronisch aan Groothandel Meppel verzonden en is door Groothandel Meppel ontvangen.

b. de potentiële afnemer heeft uitdrukkelijk telefonisch, via fax of e-mail te kennen gegeven een bepaald product te willen kopen.

c. de potentiële afnemer heeft tijdens zijn bezoek aan of van Groothandel Meppel uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product te willen kopen.

d. Groothandel Meppel heeft een op naam gestelde offerte / aanbieding uitgebracht welke door de afnemer is bevestigd of ondertekend en door Groothandel Meppel retour is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Groothandel Meppel begonnen is met de uitvoer van de order, of indien hiermee nog niet is gestart een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd danwel in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door afnemer opgegeven e-mailadres. Groothandel Meppel heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen of uitsluitend aan te gaan onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling. In het geval deze betalingsvoorwaarde niet bij het aangaan van de aankoop duidelijk schriftelijk of mondeling aan afnemer is vermeld, zal Groothandel Meppel de afnemer dit binnen tien dagen na de ontvangst van de order mededelen. 

2.6 De afnemer en Groothandel Meppel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Groothandel Meppel gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven betreffende functionaliteiten, prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, etc. met betrekking tot alle producten en aanbiedingen die telefonisch, via e-mail of via internet worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Groothandel Meppel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de internetsites van Groothandel Meppel zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten en eventuele verwijderingsbijdrage en/of heffingen.

3.3 De afnemer is de prijs verschuldigd die Groothandel Meppel in haar orderbevestiging conform Artikel 2.5 van de algemene voorwaarden aan afnemer heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Groothandel Meppel worden gecorrigeerd.

3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de order en de uitvoering daarvan, dan kan de afnemer de order annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Groothandel Meppel. 

3.5 Bezorgkosten maken geen deel uit van de productprijzen maar worden apart berekend. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de afnemer medegedeeld.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Het eigendomsrecht van de bestelde producten berust bij Groothandel Meppel totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door Groothandel Meppel is ontvangen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Pas dan gaat het eigendomsrecht over naar de afnemer.

4.2 Bij orders via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

a. vooruitbetaling;

b. achterafbetaling middels automatische incasso

b. achterafbetaling op factuurbasis doch uitsluitend indien vooraf schriftelijk overeengekomen;

c. contante betaling indien de order wordt afgehaald.

4.3 Bij niet of niet tijdige betaling door de afnemer is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 In het geval door Groothandel Meppel een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn zonder dat Groothandel Meppel de betaling heeft ontvangen, de afnemer in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Groothandel Meppel bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, met inbegrip van betaling van verschuldigde rente en kosten. 

4.6 Groothandel Meppel behoudt zich het recht voor om de vordering uit te besteden aan een gerechtsdeurwaarders- of incassobureau. 

4.7 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Groothandel Meppel heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de afnemer van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de afnemer.

 

Artikel 5. Levering en leveringstermijn

5.1 Na het (elektronisch) plaatsen van een order via (een van) de internetsite(s) van Groothandel Meppel ontvangt de afnemer zo mogelijk binnen 24 uur een orderbevestiging via e-mail met daarin een overzicht van de relevante afnemer- en ordergegevens, inclusief de bestelde producten, prijzen, het afleveradres, de geselecteerde levermethode en verzendkosten.

5.2 Orders worden zo snel mogelijk afgeleverd. Groothandel Meppel streeft ernaar om orders waarvan de betaling op een werkdag voor 12.00 uur ’s middags is ontvangen dezelfde dag te verzenden. Indien Groothandel Meppel met de afnemer vooruitlevering is overeengekomen streeft Groothandel Meppel ernaar om orders geplaatst op een werkdag voor 12.00 uur ’s middags dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de order. Voor orders die worden geleverd op vooruitbetaling geldt een uiterste leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Groothandel Meppel kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 

5.3 Bij een levertijd langer dan vier weken heeft de afnemer het recht de bestelling te annuleren.

5.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door een afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Het is mogelijk dat producten, die op één van de internetsites van Groothandel Meppel als leverbaar cq. voorradig staan aangeduid, toch niet leverbaar cq. voorradig zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Groothandel Meppel streeft ernaar om vertragingen in de levertermijn binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de afnemer te melden.

5.5 Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven leveradres.

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer. Groothandel Meppel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van producten tijdens het verzendproces.

5.7 Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding jegens Groothandel Meppel.

5.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.9 Groothandel Meppel behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

 

Artikel 6. Catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten, internetsite(s)

6.1 De inhoud van catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten, internetsites en dergelijke wordt door Groothandel Meppel met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die Groothandel Meppel niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.

 

Artikel 7. Gegevensverstrekking door afnemers

7.1 Groothandel Meppel is gerechtigd een overeenkomst niet, niet verder dan wel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat door de afnemer verstrekte gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de overeenkomst niet correct en/of niet volledig zijn. Groothandel Meppel kan alsdan aanspraak maken op vergoeding van tot op dat moment getrooste inspanningen en gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de afnemer.

 

Artikel 8. Gebreken, klachttermijnen

8.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken op straffe van automatisch verval van zijn rechten. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt. De afnemer dient onder meer te onderzoeken of:

a. de juiste zaken zijn geleverd;

b. de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

c. de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Groothandel Meppel te melden.

8.3 Niet-zichtbare gebreken dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, tot uiterlijk binnen 12 maanden na levering, schriftelijk te melden aan Groothandel Meppel.

8.4 Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan, en is afnemer niet gerechtigd tot compensatie. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Groothandel Meppel worden geretourneerd.

8.5 Groothandel Meppel is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen. Indien Groothandel Meppel in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van door haar geleverde zaken dan zullen eventuele kosten die Groothandel Meppel maakt doordat de afnemer goederen ongefrankeerd, onzorgvuldig verpakt of fout geadresseerd naar Groothandel Meppel verstuurt, op de afnemer worden verhaald.

 

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheidsbepalingen

9.1 Voor de door Groothandel Meppel geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Groothandel Meppel vervult gedurende deze periode uitsluitend een loketfunctie.

9.2 Indien het product binnen de garantietermijn een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de afnemer recht op herstel of vervanging van het product. Afnemer dient te allen tijde eerst contact met Groothandel Meppel op te nemen om het defect te verifiëren, alvorens het product te retourneren. De retourzendkosten van het defecte product komen voor rekening van de afnemer.

9.3 Groothandel Meppel is nooit verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Groothandel Meppel. Groothandel Meppel is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirect schade en winst- of omzetderving.

9.4 Indien Groothandel Meppel, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

9.5 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de afnemer c.q. wanneer door de afnemer gehandeld is in strijd met de (gebruiks)voorschriften.

Er wordt geen garantie op garantie gegeven en de bovenstaande garantie vormt voor Groothandel Meppel de enige verplichting.

9.6 De afnemer is gehouden Groothandel Meppel te vrijwaren van enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Groothandel Meppel zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Groothandel Meppel niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet uitsluitend: stakingen; brand; bedrijfsstoringen; energiestoringen; storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen; het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite(s); transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer naar Groothandel Meppel toe of van Groothandel Meppel naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd; het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of internetsite(s) berusten bij Groothandel Meppel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. 

11.3 Het is verboden gebruik te maken van cq. wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Groothandel Meppel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé-gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 12. Registratie en gebruik van persoonsgegevens

12.1 Groothandel Meppel zal de gegevens van de afnemer alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en het eventueel doen van aanbiedingen van haar zijde. De gegevens zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

12.2 De afnemer kan de aan Groothandel Meppel verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

12.3 De registratie van de persoonsgegevens is niet beveiligd door versleuteling van de gegevens middels encryptie met SSL.

12.4 Groothandel Meppel neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Groothandel Meppel sluit, voor zover van toepassing, de bepalingen van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit.